EOLAS

Fáilte chuig www.greasain.ie!

Tá An tOireachtas tiomanta do bhunú agus bhuanú ghréasáin úsáidte Gaeilge. Ar an suíomh seo, gheobhaidh tú go leor eolais maidir le gréasain Ghaeilge atá ag feidhmiú timpeall na tíre le liosta agus naisc d’ionaid ina bhfuil an Ghaeilge in úsáid chomh maith. Tá moltaí á mbailiú againn ó dhaoine in earnáil na Gaeilge maidir leis an dóigh is fearr gréasáin a thógáil, a fhás agus a fhorbairt. Beidh físeán á roinnt againn uair sa mhí agus is féidir muid a leanúint ar na meáin shóisialta chomh maith.

An mbeadh suim agat gréasán a bhunú tú féin? Gheobhaidh tú eolas anseo freisin maidir leis na céimeanna a bhaineann le gréasán trí Ghaeilge a chur ar bun agus úsáid na Gaeilge a chur cinn dá bharr. Beidh taighde leanúnach ar bun againn maidir leis na gréasáin Ghaeilge atá beo agus cuirfear leis an mbunachar sin ar bhonn leanúnach. Cuir aon eolas chugainn, mar sin, maidir leis na gréasáin lena bhfuil tú páirteach agus cuirfidh muid na sonraí sin lenár mbunachar.

Ba mhaith linn obair leatsa. Má tá baint agat le grúpa pobail Gaeilge agus suim agat plean straitéiseach a fhorbairt chun do ghrúpa a stiúradh agus staid na Gaeilge i do phobal féin a fheabhsú, déan teagmháil linn. Cabhróidh muid leat leis an bpróiseas taighde agus le forbairt an phlean trí shainchomhairle ar an bpleanáil teanga a chur ar fáil. Déan teagmháil lenár nOifigeach Gréasán chun tuilleadh eolais a fháil: ursula.nishionnain@antoireachtas.ie.

FÍSEÁIN

Taighde

An tOireachtas tiomanta do ghréasáin Ghaeilge a bhunú agus a bhuanú agus ba mhaith linn eolas a bhailiú ó phobal na Gaeilge, ar bhonn náisiúnta, chun ár gcuid oibre a stiúradh i bhforbairt straitéise chuige sin. Tá muid ag lorg eolais mar sin, maidir leis na deiseanna atá ann do dhaoine le Gaeilge an teanga a úsáid agus gréasáin dá gcuid féin a fhorbairt. Bheimis fíorbhuíoch dá nglacfá páirt sa taighde atá ar bun againn tríd an gceistneoir ar líne seo a líonadh isteach agus é a roinnt ar do theagmhálacha féin. Míle buíochas. Cliceáil ar an nasc seo chun an ceistneoir a líonadh isteach: Suirbhé Moncaí

Chrome iPad

Gréasáin le Gaeilge

Eagraíocht Nasc
Glór Mológa Facebook: Glór Móloga
Molscéal Féasta Sráide
Na Gaeil Óga www.nagaeiloga.ie
Club Baile Átha Cliath: Na Gaeil Óga
Laochra Loch Laoi Club Aontroma: Laochra Loch Laoi
Óga Yoga www.ogayoga.ie
An Club Siúlach Scéalach siulachscealach15@gmail.com
Na Cnocadóirí www.cnocadoiri.com
Pop Up Gaeltacht Pop Up Gaeltacht
Muineachán le Gaeilge www.mlg.ie

Na Líonraí Gaeilge

Eagraíocht Áit Nasc
Cultúrlann Mac Adam Ó Fiaich, Iarthar Bhéal Feirste www.culturlann.ie/ga
Coiste Forbartha Charn Tóchair Carn Tóchair, Doire www.ancarn.org
Muintir Chrónáin Teo Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22 www.araschronain.ie
Gaeilge Locha Riach Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe www.bailelochariach.ie
An Clár as Gaeilge, Inis Inis, Co. an Chláir www.anclarasgaeilge.net

Naisc